Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

TERMINOLOGIE

Explorări lingvistice în ingineria autovehiculelor

„Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde” – Albert Camus

Prin intermediul acestei rubrici, SIAR dorește să aducă o contribuţie la obiectivul de standardizare a terminologiei româneşti din domeniul ingineriei autovehiculelor, într-un context în care libera circulaţie favorizează multilingvismul şi plurilingvismul, dar rămâne constantă nevoia de prezervare şi îmbogăţire a patrimoniului lingvistic naţional, inclusiv la nivelul limbajelor specializate.

Sub aspect social, există instituţii care reglementează în domeniul limbilor, care stabilesc norme lingvistice, iar sensul profund al acestei „legiferări” în limbă este tocmai această nevoie de consens, de raportare la referenţiale unice, astfel încât codul lingvistic să asigure o comunicare cât mai eficientă în rândul utilizatorilor lui, cât mai puţin afectată de echivoc, ambiguitate, neînţelegere, eşec comunicaţional şi, în ultimă instanţă, eşec al funcţionării sociale. Academiile sunt, în general, însărcinate cu această responsabilitate, aşa cum este şi Academia Română şi şi-o exercită prin publicarea de dicţionare şi gramatici, revizuite periodic, astfel încât să asigure un echilibru între această nevoie de referenţial unic, denumit normă și dinamica evolutivă a limbii în utilizarea ei concretă, denumită uzaj. Misiunea acestei instituţii ar fi însă astăzi depăşită de anvergura realităţilor lingvistice, dacă nu s-ar limita la normare doar în domeniul limbii generale. În ce priveşte limbajele diferitelor ştiinţe şi domenii profesionale, limbaje specializate şi care constituie domeniul de studiu al disciplinei lingvistice denumite terminologie, standardizarea şi amenajarea lingvistică nu mai pot intra sub incidenţa Academiei Române. În fapt, terminologul este un profesionist al domeniului pe care îşi propune să-l studieze şi la a cărui funcţionalitate lingvistică îşi propune să contribuie, îndeosebi prin constituirea de dicţionare de specialitate. Un terminolog poate fi un filolog care a ales să se specializeze într-un anumit domeniu, cum ar fi ingineria autovehiculelor, dar exercitarea acestei profesii presupune o formare anume, un aparat conceptual şi demersuri specifice, însă cel mai adesea terminologul provine din rândul specialiştilor din domeniile respective, care au ales să-şi exercite competenţele în slujba limbajului specializat al domeniului. Cele mai notabile rezultate se obţin însă atunci când produsele terminologice sunt obţinute prin efort de echipă interdisciplinar.
Realitatea românească actuală din domeniul evocat, cel al ingineriei autovehiculelor, ridică din punct de vedere lingvistic problema necesităţii unei astfel de abordări, având în vedere următoarele elemente: evoluţia rapidă a domeniului, care este în mod necesar însoţită de apariţii lingvistice noi, contextul mondializării care presupune interferenţe lingvistice intense, preeminenţa limbii engleze ca limbă principală de vizibilitate a cercetării ştiinţifice. Tot acest context dinamic face ca nevoia de a vehicula în mod unitar termeni specifici de către specialiştii domeniului, atât în limba română cât şi în transferurile română/ engleză/ franceză/ germană şi invers să devină o nevoie evidentă.

În cadrul SIAR, rubrica „Terminologie” a fost lansată prin intermediul unui prim articol pe acest subiect, publicat în numărul 46 din martie 2018 al revistei Ingineria automobilului.

Contributorii sunt:
Laura CÎȚU, Adina MATROZI, Silvia BONCESCU – Departamentul de Limbi Străine Aplicate,
                                                                                                Universitatea din Pitești
Adrian CLENCI, Dinel POPA, Sebastian PÂRLAC – Departamentul Autovehicule și Transporturi,

                                                                                               Universitatea din Pitești
Ion PREDA – Departamentul de Autovehicule și Transporturi, Universitatea Transilvania din Brașov
Ioan TELEAGĂ – Renault Technologie Roumanie

„Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde” – Albert Camus

Obiectivul SIAR este să aducă în atenţie un corpus de termeni şi structuri din domeniul ingineriei autovehiculelor, să semnaleze aspecte lingvistice particulare ale modului de utilizare şi funcţionare al acestora în comunicarea de specialitate intra- şi inter-linguală, eventuale discontinuităţi şi, acolo unde este cazul, să stimuleze la reflecţie pentru soluţii unitare, în cadrul unui demers care ar putea avea ca finalitate standardizarea acestora.

Termeni / Comentarii / Link-uri

Observații / Imagini

Generalități

ro: vehicul
de: fahrzeug (termenul „vehikel” există în germană, dar se folosește exclusiv peiorativ)
en: vehicle
fr: véhicule

ro: autovehicul
de: kraftfahrzeug
en: (motor) vehicle
fr: véhicule (termenul „autovehicul” nu există şi nu a existat ca atare în limba franceză)

ro: automobil
de: (der) kraftwagen; automobil (rar) (substantivul „das automobil” este o formă elevată, este considerat chiar învechit şi are o frecvenţă de utilizare mai mică decât forma prescurtată „das auto”, folosită în limbajul uzual pentru a desemna „maşina personală, autoturismul)
en: automobile
fr: (voiture) automobile

ro: autoturism (în română, acest termen aparține registrului îngrijit – în viața curentă se utilizează mai rar)
de: personenkraftwagen; reisemobil (în germană, pentru „mașină” din vorbirea colocvială există termenii „das auto” sau „derwagen”)
en: automobile; (passenger) car(în engleză, „car” aparține registrului curent-familiar,ceea ce face că din acest punct de vedere, respectiv al nivelului de limbă, lui „car” îi corespunde în limba română „maşină”)
fr: voiture (de tourisme)

ro: autovehicule rutiere
de: straßenfahrzeugbau
en: road vehicles
fr: véhicules routiers (motorisés)

ro: ingineria autovehiculelor
de: fahrzeugtechnik
en: automotive engineering
fr: ingénierie d’automobiles

rIA 46/2018

langhetă versus culbutor

ro: langhetă versus culbutor
pentru că nici în franceză și nici în engleză, termenii prezentați – linguet vs. culbuteur – nu sunt sinonimi, ci trimit la două realități extra-lingvistice distincte, se propune acreditarea și utilizarea în mediile de specialiști ca unic termen corespondent în limba română a formei„langhetă
de:
en: end pivot rocker arm / fingerfollower versus center pivot rocker arm
fr: linguet versus culbuteur

rIA 48/2018

semelă

ro: semelă
se propune acreditarea și utilizarea de către specialiști, în lucrările de specialitate, ca unic termen corespondent în limba română a formei „semelă”; procedeul împrumuturilor franţuzeşti în domeniul tehnicii este de lungă tradiţie în limba română, deci, naturalizarea termenului „semelă” ar fi un proces lingvistic firesc
de:
en: bedplate
fr: carter semelle

rIA 49/2018

harshness

ro: harshness
Sigla NVH corespunde domeniului în care se studiază evoluţia zgomotelor (noise) și a vibraţiilor (vibrations) care apar în utilizarea vehiculelor, precum şi evaluarea/cuantificarea confortului acustic (harshness) al factorului uman.  Acesta din urmă, deși poate fi calculat sau măsurat fizic, este însă evaluat subiectiv de indivizi.
Deci, harshness-ul, adică un soi de „duritate sau rigiditate” a zgomotelor şi vibraţiilor exprimă, în fapt, caracterul subiectiv al perceperii acestor zgomote şi vibraţii, referindu-se la domeniul denumit psihoacustică.
Harshness este funcţional în domeniul muzicii, de unde ingineria l-a şi împrumutat, desemnând, de fapt, ceea ce ne este cunoscut ca fiind „timbru muzical”…
Analiza prezentată în numărul 50 al revistei noastre  pare mai degrabă să conducă la concluzia că efortul de abandon al lui harshness în discursul în limba română, în favoarea unei forme neaoşe, nu este neapărat cea mai fericită opţiune.Aşadar, opţiunea lingvistică realistă este acceptarea lui harshness – cuvânt uşor inconfortabil pentru tiparul limbii române, dar în mod cert securizant pentru terminologia automobilului. Decât să fie create ambiguităţi neproductive în manipularea unui concept care sună plăcut în comunicare, este preferabil să se recurgă la o formă lingvistică cu sens univoc.
de: rauheit / rauigkeit
en: Noise, Vibration and Harshness (NVH)
Harshness – un concept vehiculat ca atare în mai multe limbi de circulaţie, care cunoaşte în unele dintre ele şi corespondente autohtone – franceza, germana, în altele mai puţin  – româna
fr: rudesse

rIA 50/2019

draivabilitate

ro: draivabilitate
Acestă formă este soluţia lingvistică pe care o susţinem în vederea consacrării sale în limba română ca termen de specialitate pe baza unor argumente de ordin lingvistic: în primul rând, este mai economic decât o sintagmă formată din trei unităţi lingvistice (agrement de conducere); în al doilea rând, este suplu şi pertinent din punctul de vedere al mecanismelor lingvistice ale limbii române…
Aşadar, considerăm că termenul draivabilitate reprezintă o adaptare formală – morfologică şi fonetică, precum şi semantică, fericită şi prietenoasă în limba română a lui driv(e)ability.
de: fahrbarkeit / fahrvergnügen
en: driv(e)ability
fr: Agrément de conduite

rIA 53/2019

demaraj / demarare

ro: demaraj / demarare / rezistență la demaraj / repriză
Substantivele demaraj şi demarare sunt formate prin derivare pornind de la verbul a demara. Acest verb a fost împrumutat din limba franceză şi, foarte probabil, odată cu verbul a intrat în limbă şi substantivul derivat, respectiv demaraj. Remarcăm că derivarea a constat în utilizarea sufixului –aj adăugat rădăcinii verbale, procedeu sistematic în limba franceză, după cum sistematică a fost şi preluarea în limba română, la vremea împrumuturilor masive din limba franceză, a cuplurilor verb-substantiv de tipul a demara/ demaraj. Iată alte câteva exemple: a asambla/ asamblaj, a degresa/ degresaj, a (de)monta/ (de)montaj, a ghida/ ghidaj, a rafina/ rafinaj, a regla/ reglaj etc. Demarajul este un concept terminologic, demarare un cuvânt general al limbii. Dovada o constituie şi faptul că se poate spune „demaraj10 de pe loc” fără să se comită un pleonasm, tocmai pentru că există şi demaraj de la o viteză inferioară la una superioară. Dar demarajul de pe loc nu se poate aplica decât autovehiculelor. Nu se poate spune „demararea de pe loc a unei afaceri, a discuţiilor, a negocierilor, a proiectului”.
de: Anlauf/ Anlaufen
en: start/ starting/ start-up/ take off
fr: Démarrage

rIA 54/2020

șasiu

ro: șasiu
Se poate spune că, cel mai frecvent, termenul șasiu desemnează „subansamblul care susține caroseria și servește ca bază de montaj pentru restul subansamblurilor automobilului (motor, transmisie, direcție, frâne, suspensie) și care, la rândul său, se sprijină pe roțile vehiculului prin intermediul suspensiei; acesta reprezintă structura principală de rezistență (structura portantă) a autovehiculului și asigură preluarea și transmiterea de la un subansamblu la altul a tuturor forțelor care apar: de greutate, aerodinamice și de interacțiune a roților cu calea de rulare”. Pentru această definiție, cuvântul șasiu este sinonim cu cadru sau ramă (o traducere destul de exactă a cuvântului inițial franțuzesc
châssis; frame, în engleză). Ca o consecință a acestei semnificații, se mai folosește și termenul de autoșasiu care indică un autovehicul capabil să se deplaseze (dispune inclusiv de cabină), dar este incapabil să transporte mărfuri sau utilaje, pentru că nu are caroserie! Dacă însă,  ne concentrăm numai pe autoturisme, odată cu apariția caroseriei autoportante, care, astăzi, se poate spune că este un standard în construcția acestora, s-a renunțat la folosirea unui șasiu ca piesă distinctă (detașabilă sau amovibilă).  Se poate afirma și că „șasiul reprezintă totalitatea sistemelor unui vehicul pe roți, mai puțin caroseria sau cabina (adică roțile și punțile, suspensia, cadrul sau rama, motorul, transmisia, direcția, frânele, rezervorul de combustibil).”

de: Chassis, Fahrwerk
en: chassis
fr: châssis

rIA 57/2020

Cocepție / Proiectare

ro: concepție/ proiectare 
Proiectare: Acțiunea de a proiecta și rezultatul ei. Elaborarea unui proiect bazat pe calcule tehnice și economice (DEX).
Limba franceză, de unde, în mod frecvent, s-a alimentat limbajul tehnic românesc, nu are un corespondent direct pentru ceea ce în inginerie noi denumim proiectare. Pentru acest termen, în limba franceză se folosește conception. În română, proiectarea (sau acțiunea de a proiecta) are la bază franțuzescul projeter ; numai că în franceză, acest verb tranzitiv semnifică « jeter dehors », adică a lansa ceva sau pe cineva în față sau în sus ori a trimite pe o suprafață un fascicul de raze, o succesiune de imagini cinematografice. Aceste semnificații există însă și în limba română.
Concepție : Mod de a concepe, ansamblu de păreri, de idei cu privire la probleme filosofice, științifice, tehnice, literare etc.  (DEX)
Termenul românesc concepție provine din franțuzescul conception. Concepția este mai degrabă o viziune de ansamblu (a automobilului, în cazul nostru) ce se obține prin abstractizare, adică prin acea „operație a gândirii prin care se desprind și se rețin unele dintre caracteristicile și relațiile esențiale ale obiectului cercetării. Proiectarea ar fi un proces subsecvent pentru că nu poți proiecta ceva dacă nu există, mai întâi, o viziune concretizată printr-o formulă constructivă generică. Prin formulă constructivă, după cum sugera profesorul B. Grunwald, am putea înțelege ansamblul trăsăturilor specifice care conferă produsului ce e pe cale să se nască o individualitate clară. Toate acestea se pot încadra în activitatea de concepție, care se concretizează, pe hârtie sau digital, prin proiectarea gândurilor, precum imaginile cinematografice sunt proiectate pe un ecran. Odată avute aceste detalii fundamentale referitoare la formula constructivă a produsului abordat, putem spune că începe și activitatea de proiectare care presupune, mai multe iterații în urma cărora rezultă forma finală optimă a tuturor pieselor ce compun produsul abordat (cu toate dimensiunile, deci, gata pentru execuție/prototipare).
Se poate admite și ideea că activitatea de concepție este distinctă de cea de proiectare, ambele fiind parte din procesul de dezvoltare a unui produs.
en: design  (conception – rar)
de:  das Design; der Entwurf /  die Konzeption
rIA 59/2021

va urma

va urma

va urma